طرح درس مقطع کارشناسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 طرح درس مقطع کارشناسی گفتاردرمانی
 

نام درس نظری

تاریخ به روز رسانی

اصول توانبخشی

 شهریور 400

زبان پریشی(آفازی) در بزرگسالان

 بهمن 400

مبانی آسیب شناسی گفتاروزبان

 شهریور 99

نابسامانی های گفتاروزبان درناتوانی های ذهنی و سندرومهای نافذ رشد

اردیبهشت 99

نابسامانی های گفتاروزبان درآسیب ویژه زبانی

اردیبهشت 99

اختلالات اکتسابی گفتار و زبان دربزرگسالان

اردیبهشت 99

اختلالات تکاملی زبان1

 شهریور 1400

اختلالات تکاملی زبان 2

 بهمن 400

اختلال در روانی گفتار

بهمن 1400

 آواشناسی

اردیبهشت 99

 زبانشناسی

اردیبهشت 99

بيماري شناسي اختلال در تشديد

 مرداد 99

 روشهای  بالینی  در درمان اختلالات گفتار و زبان                            

اردیبهشت 99

 مدیریت در گفتاردرمانی

 بهمن 99

روانشناسی یادگیری

 شهریور 400

روانشناسی عمومی

 شهریور 400

 فیزیولوژی

اردیبهشت 99

اختلالات صوت

 شهریور 400

اختلالات صدای گفتار

 بهمن 400

اختلال بلع در کودکان

 بهمن 400

 اختلالات تکاملی گفتارو زبان در اسیب شنوایی

 شهریور 400

روش های ارتباطی مکمل جایگزین در اختلالات گفتار وزبان

 بهمن 400

 الگوهای پردازش گفتار

 بهمن 98

بهداشت، پیشگیری و مشاوره درگفتاردرمانی

 شهریور 400

شنوایی شناسی و روش های ارزیابی دستگاه شنوایی

 شهریور 400

رشد طبیعی گفتار و زبان

 بهمن 400

اصطلاحات پزشکی وزبان تخصصی

 شهریور 400

 اختلالات واجشناختی وآواشناختی

 اردیبهشت 99

گفتاردرمانی در اختلال خواندن و نوشتن

 بهمن 400

تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبان

 بهمن 99

 فیزیک صوت

 اردیبهشت 99

آشنایی با کامپیوتر

 شهریور 400

بازی درمانی

 بهمن 99

آنالیز آکوستیک گفتار

 شهریور 400

فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی دستگاه شنوایی و گفتار

  شهریور 400

روان شناسی زبان

بهمن 99

اندازه گیری ارزشیابی و آزمون سازی

 بهمن 99

آناتومی و نورو آناتومی دشتگاه شنوایی و گفتار

 بهمن 400

رشد روانی حرکتی و اختلالات آن

فروردین 400

 اختلالات حرکتی گفتار در دوران رشد

 شهریور 400

اخلاق در گفتاردرمانی

شهریور 400

کاربرد روش های پاراکلینیک در گفتاردرمانی

 شهریور 400

اختلال گفتار در شکاف لب و کام

 بهمن 400

روش پژوهش و آزمون سازی

 بهمن 400