همکاران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
همکاران گروه گفتار درماني
 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

راه ارتباطی

 

 

خانم فاطمه آقایی

 

 

 عضو گروه گفتاردرمانی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

38846710

داخلی356

 

    

 

 

خانم نرجس میرزاوی

 

 

 

 

عضو گروه گفتاردرمانی

 

 

کارشناسی

 

 

38846710

داخلی356

 

 

 

خانم فرشته قوامی

 

 

عضو گروه گفتار درمانی

 

 

کارشناسی

 

 

 

38846710

داخلی356

 


آقای ابراهیم پارسای 

 

 

 

 

عضو گروه گفتار درمانی

 

 

کارشناسی

 

38846710

داخلی356

 

 

 

خانم سیمین علیمرادی

 

عضو گروه گفتاردرمانی 

 

کارشناسی

 

38846710

داخلی356