دانشگاه های دارای رشته گفتاردرمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
دانشگاه های مقطع کارشناسی گفتاردرمانی
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

 
 
دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 
 
 
دانشگاه های مقطع دکتری گفتاردرمانی
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران