تقویم آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تقویم  آموزشی  گروه گفتار درمانی

تقویم سال تحصیلی 1400-1401 مطرح  شده در جلسه 879 شورای آموزشی

تقویم سال تحصیلی 1400-1401 مطرح  شده در جلسه 879 شورای آموزشی

نیمسال

 

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراری

فرجه

 امتحانات

مدت و تاریخ امتحانات  

 

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

 

17 هفته

ازتاریخ شنبه

400/6/20

لغایت چهارشنبه

400/10/15

 

از تاریخ شنبه 

400/6/27

لغایت پنجشنبه

400/07/01

 

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

12روز

از تاریخ شنبه

400/10/18

لغایت پنجشنبه

400/10/30

 

400/11/01

لغایت 

400/11/9

نیمسال دوم

 

17 هفته

از تاریخ شنبه

400/11/9

لغایت پنجشنبه

401/03/19

 

از تاریخ شنبه

400/11/16

لغایت پنجشنبه

400/11/21

 

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

12 روز

از تاریخ شنبه

401/03/28

لغایت

401/04/09