نحوه ارزشیابی کارورزان در حوزه بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارزشیابی کارورزان در محیط های بالینی در قالب واحد های کارورزی از سه طریق صورت می پذیرد. فرم log book که توسط سرپرست بالینی واحد، کارپوشه بالینی تدوین شده توسط خود کارورز تکمیل می گردد، و در پایان ترم آزمون Post clinic در دانشکده برگزار می شود.

1. فرم Log book

2. کارپوشه بالینی کارورزان