دانشجویان کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانشجویان کارشناسی ارشد

اسامی دانشجویان

 

لیست دانشجویان ارشد گفتار درمانی از ورودی های 97 تا 1400

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

پورايران زهرا

2

جعفرزاده حانيه

3

حاجي  پور نقندر معصومه

4

ذوقي مريم

5

راه  چمني زهرا

6

رحماني شيما

7

زينائي شهريار

8

شاهوزائي نسرين

9

صابرمقدم  مجيدزاده ريحانه

10

صاحب  زاده ريحانه

11

عرب  نخعي مريم

12

عفتي  بکاولي مهسا

13

عليجانپور نگار

14

قلندري فرشاد

15

معجمي فاطمه