برنامه هفتگی اساتید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه هفتگی اساتید نیمسال دوم 400-401

 

برنامه هفتگی سرکار خانم  دکتر حمیده قائمی

ساعت14-16

ساعت 12-14

ساعت10-12

ساعت 8-10

روز هفته

مطالعه و پژوهش

جلسات دانشکده

جلسه برای پایان نامه دانشجویان

جلسات گروه

شنبه

کارورزی در عرصه

کارورزی در عرصه

کارورزی در عرصه

کارورزی در عرصه

یکشنبه

 

مطالعه و پژوهش

جلسه برای پایان نامه

اختلالات گفتار ناشی از شکاف کام (کارشناسی)

دوشنبه

 

اختلالات گفتار ناشی از شکاف کام

 ( کارشناسی ارشد)

جلسات شورای آموزشی

اختلالات صوت

 ( کارشناسی ارشد)

سه شنبه

 

کارورزی در عرصه

کارورزی در عرصه

کارورزی در عرصه

چهارشنبه

 

 

 

برنامه هفتگی جناب آقای دکتر داود سبحانی راد

 

15-18

12-15

10-12

8-10

روزهای هفته

دانشکده

دانشکده (کلاس)

دانشکده (کلاس)

دانشکده (کلاس)

شنبه

دانشکده

بیمارستان دکتر شیخ

بیمارستان دکتر شیخ

بیمارستان دکتر شیخ

یکشنبه

 

جلسات اداری

دانشکده

دانشکده

دوشنبه

 

جلسه شورای آموزشی دانشکده بصورت ماهانه

بیمارستان دکتر شیخ

بیمارستان دکتر شیخ

سه شنبه

 

دانشکده

دانشکده

دانشکده

چهارشنبه

 

 

 

 

برنامه هفتگی سرکارخانم دکتر حارث آبادی

 

10-8

12-10

 

14-12

14-16

16-18

شنبه

حضور در گروه ( مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد، مطالعه و مشاوره دانشجویان کارشناسی) 

یکشنبه

اختلال تکاملی زبان (1)

اختلالات زبان در دوران رشد (ارشد)

مشاوره پایان نامه دانشجویان

گفتاردرمانی در اختلالات طیف اوتیسم (ارشد)

 

دوشنبه

کارآموزی بالینی (مرکز جامع توانبخشی)

سه شنبه

اختلال تکاملی گفتار و زبان در آسیب شنوایی

گفتاردرمانی در اختلالات صداهای گفتار (ارشد)

مشاوره پایان نامه دانشجویان

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان کارشناسی

 

چهارشنبه

کارآموزی بالینی (مرکز جامع توانبخشی)

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان کارشناسی

کاربرد روش های پاراکلنیک در گفتاردرمانی

 

 

 

 

 برنامه هفتگی سرکارخانم دکتر مالکی

18-16

16-14

14-12

12-10

10-8

 

-----

مشاوره با دانشجویان

کارورزی دانشجویان (بیمارستان کودکان اکبر)

شنبه

-----

مطالعه

رشد و تکامل گفتار و زبان

گفتاردرمانی در اختلالات  تکاملی زبان (ارشد)

گفتاردرمانی در اختلالات روانی گفتار (ارشد)

یک شنبه

----------

مشاوره با دانشجویان

اختلالات خواندن و نوشتن

راهنمایی پایان نامه دانشجویان

انجام امور پژوهشی

دو شنبه

------

مطالعه

کارورزی و کارآموزی دانشجویان (مرکز جامع توانبخشی)

سه شنبه

کارورزی و کارآموزی دانشجویان (مرکز جامع توانبخشی)

اختلال روانی گفتار (کارشناسی)

رشد و تکامل گفتار و زبان

چهارشنبه

 

 

 

 

برنامه هفتگی جناب آقای دکتر جعفرزاده

 

 

8 تا 10

10 تا 12

12 تا 2

2 تا 4

شنبه

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

یک شنبه

حضور در دانشکده

آناتومی و نوروآناتومی گفتار و شنوایی

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

دو شنبه

زمان اختصاصی برای مراجعه اساتید محترم مشاور

حضور در دانشکده

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

حضور در دانشکده

سه شنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

حضور در دانشکده

چهار شنبه

زمان اختصاصی برای مراجعه اساتید محترم مشاور

حضور در دانشکده

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

حضور در دانشکده